Search this site


Entries from TextPan tagged with '桂苑筆耕序'

* 계원필경서문(桂苑筆耕序)

桂苑筆耕序 淮南入本國兼送詔書等使 前都統巡官 承務郞 侍御史內供奉 賜紫金魚袋 臣 崔致遠 進所著雜詩賦 及表奏集二十八卷 具錄如後 私試今體五首一卷 五言七言今體詩共一百首一卷 雜詩賦共三十首一卷 中山覆簣集一部五卷 桂苑筆耕集一部二十卷 右臣 自年十二 離家西泛 當乘桴之際 亡父誡之曰 十年不第進士則勿謂吾兒 吾亦不謂有兒 往矣勤哉 無隳乃力 身佩服嚴訓 不敢弭忘 懸刺無遑 冀諧養志 實得人百之己千之 觀光六年 金名牓尾 此時 諷詠情性 寓物名篇 曰賦曰詩 幾溢箱篋 但以童子篆刻 壯夫所慙 及忝得魚...